Oświadczam, że wstępuję do Klubu SOUVRE INTERNATIONALE i otrzymałem/-am, zapoznałem/-am się i akceptuję w pełni treść i warunki określone w Regulaminie Klubu SOUVRE INTERNATIONALEFolderze Marketingowym oraz Kodeksie Etyki SOUVRE INTERNATIONALE i w okresie trwania członkostwa w Klubie SOUVRE zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i na otrzymywanie informacji handlowej na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu od SOUVRE POLSKA.

Wyrażam zgodę, aby SOUVRE INTERNATIONALE ujawniało i przekazywało dotyczące mnie dane osobowe, w tym informacje o numerze telefonu i adresie e-mail, innym Partnerom, w których Strukturze znajduje się moje konto, w celu kontaktu i przedstawiania oferty produktowej SOUVRE INTERNATIONALE oraz korzyści marketingowych Klubu SOUVRE. Zostałem/-am poinformowany/-a, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez SOUVRE POLSKA oraz do ich poprawiania.

Na podstawie art. 106 n ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2017, poz.1221 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę, aby wystawiane na rzecz mnie/mojej firmy przez SOUVRE POLSKA Sp. z o.o. faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur (jeśli zajdzie taka potrzeba) były przesyłane w formie elektronicznej począwszy od dnia mojej rejestracji jako Partner,  na zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną www.souvre.pl”. Adres e-mail wskazany przez Partnera we Wniosku o rejestrację jest właściwym do przesyłania faktur w formie elektronicznej. SOUVRE POLSKA oświadcza, że faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur będą przesyłane z następującego adresu e-mail: [email protected].

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się oraz akceptuję warunki „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną www.souvre.pl”.

Oświadczam, iż w przypadku użycia przeze mnie kodu Zestawu Marketingowego, poprzez jego wpisanie w momencie rejestracji lub uzupełnienie w Strefie Partnera, a także w przypadku jego zakupu w sklepie internetowym SOUVRE POLSKA (pierwszy zakup Zestawu Marketingowego) w celu pełnej aktywacji mojego konta, wyrażam zgodę na rozpoczęcie wykonywania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży). Przyjmuję do wiadomości, że rozpoczęcie świadczenia po wyrażeniu zgody powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tj. Dz. U. z 2017, poz.683 z późn. zm.).


Rozumiem, iż zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) od 25 maja 2018 r. członkom Klubu SOUVRE przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez SOUVRE INTERNATIONALE danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych członków Klubu Souvre jest SOUVRE INTERNATIONALE z siedzibą w Inowrocławiu (88-100), ul. Aleja Okrężna 8; dane kontaktowe: [email protected].

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe, adres email: [email protected].

3. SOUVRE INTERNATIONALE przetwarza dane osobowe  członków Klubu Souvre w następujących celach:

- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia umowy, na podstawie żądania członka Klubu Souvre,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy została zawarta,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie  zgody członka Klubu SOUVRE  w celu marketingu i promocji produktów i usług SOUVRE INTERNATIONALE.  W każdej chwili przysługuje członkowi Klubu SOUVRE prawo do wycofania zgody na przetwarzanie członka Klubu SOUVRE danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO -w celach analitycznych (lepszego doboru usług dla potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO -w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO -w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług,
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu oferowania członkom Klubu SOUVRE przez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb członków Klubu SOUVRE, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu oferowania członkowi Klubu SOUVRE bezpośrednio przez nas produktów i usług  firm z nami współpracujących np. w formie kuponów rabatowych, w tym w tym dobierania ich pod kątem potrzeb członka Klubu SOUVRE, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.


4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 3, dane osobowe członka Klubu SOUVRE mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami  danych osobowych członka Klubu SOUVRE mogą być:

-podmioty z naszej grupy kapitałowej,
-podmioty, z którymi współpracujemy, wspierające nas np. w wykonywaniu usług księgowych, logistycznych, informatycznych, marketingowych, prawniczych, ubezpieczeniowych, graficznych, promocyjnych, w obsłudze korespondencji, w procesie obsługi Klienta,
-podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
-podmioty nabywające wierzytelności w przypadku nieopłacania przez członka Klubu SOUVRE naszych rachunków/faktur.


5. Dane osobowe członka Klubu SOUVRE będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania:

- dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
- jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od złożenia przez kandydata na członka Klubu SOUVRE wniosku o rejestrację, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego,
- dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż członek Klubu SOUVRE zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały,
- dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe.


6. W związku z przetwarzaniem przez SOUVRE INTERNATIONALE danych osobowych, przysługują członkowi Klubu SOUVRE:

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SOUVRE INTERNATIONALE danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje członkowi Klubu SOUVRE prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W procesie sprzedaży produktów i obsługi sieci partnerskiej podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane dostępne w Strefie Partnera, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych członka Klubu SOUVRE w celu analizy preferencji lub przyszłych zachowań.

9. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne do celu zawarcia umowy oraz w celu jej wykonania i odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

10. Podanie danych jest dobrowolne.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z członkiem Klubu SOUVRE umowy.

11. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 6 członek Klubu SOUVRE może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach może członek Klubu SOUVRE w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

- ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów członka Klubu SOUVRE, praw, wolności,
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdym przypadku SOUVRE INTERNATIONALE, jako administrator danych osobowych odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

>